جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انواع کالای خطرناک در کلاس‌های 9 گانه

برخی کالاها به خاطر امکان آسیب به محیط زیست، انسان‌ها و اطراف، برای حمل و نقل باید با شرایط خاصی منتقل شوند. حابه‌جایی، بارگیری، نگهداری و تخلیه این دسته کالا نیازمند حفظ اصول و استانداردهایی است که باعث شده است تجارت این کالاها را مقداری پیچیده کند. کالای خطرناک، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﺑﻪ 9 دسته کالایی گفته می‌شود که حمل و نگهداری آنها بر اساس مقررات یاتا نیازمند همکاری با کارشناسان و متخصصان حوزه حمل و نگهداری است. انواع ﮐﺎﻻی ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻧﻮع ﺧﻄﺮﺷﺎن ﺑﻪ 9 ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در ادامه به تفسیر این 9 دسته را معرفی و بررسی می‌کنیم. باید همینجا اشاره کرد کالای خطرناک یا Dangerous Good شرایط خاصی برای حمل دارد که باید رعایت شوند. معمولا پیشنهاد می‌شود در روند واردات کالا یا حمل‌ونقل این کالاها از همکاری شرکت‌های متخصص بهره گرفت تا پروسه انتقال آن با مشکلی مواجه نشود.

مواد منفجره یکی از انواع کالای خطرناک می باشد  که باید به صورت خاص حمل شود.

1- ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه

اولین گروه از انواع کالای خطرناک گروهی است که شامل انواع مختلفی از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه می‌شوند. این‌ها ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در اﺛﺮ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮ می‌ﺷﻮﻧﺪ و شامل موارد زیر هستند:

بخش 1.1: مواد و اقلامی که خطر انفجار دسته جمعی دارند
بخش 1.2: مواد و اشیایی که دارای خطر برآمدگی هستند اما خطر انفجار انبوه ندارند.
بخش 1.3: مواد و اقلامی که دارای خطر آتش سوزی و یا خطر انفجار جزئی یا خطر برآمدگی جزئی یا هر دو هستند، اما خطر انفجار انبوه ندارند.
بخش 1.4: مواد و اشیایی که خطر قابل توجهی ندارند
بخش 1.5: مواد بسیار غیر حساس که خطر انفجار انبوه دارند
بخش 1.6: اقلام بسیار غیر حساس که خطر انفجار دسته جمعی ندارند.

گازهای قابل اشتعال نیز یکی دیگر از انواع کالای خطرناک می باشد

2- گازهای قابل اشتعال یا سمی

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎك اﯾﻦ ﮐﻼس ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ و ﯾﺎ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

بخش 2.1: گازهای قابل اشتعال
بخش 2.2: گازهای غیر قابل اشتعال و غیر سمی
بخش 2.3: گازهای سمی

مایعات قابل اشتعال به دلیل امکان ایجاد بخار و خطر اشتعال جزء دسته کالای خطرناک می باشد

3- ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل از ﺧﻮد ﺑﺨﺎرهایی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﺧﻞ ﻫﻮا در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.

جامدات قابل اشتعال شامل چند بخس میشود و  جزء کالای خطرناک دسته بندی میشوند

4- ﺟﺎﻣﺪات ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

گروه چهارم از انواع کالای خطرناک، ﮔﺮوه ﻣﻮادی ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺣﺘﺮاق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ آب از ﺧﻮد ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻧﯿﺘﺮوﺳﻠﻮﻟﺰ، ﻓﺴﻔﺮﻫﺎ، ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻫﺎ و اﺳﯿﺪ ﭘﯿﮑﺮﯾﮏ

ﺟﺎﻣﺪات ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮاق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ: ذﻏﺎل، ﭘﻨﺒﻪ و ﻓﺴﻔﺮ ﺳﻔﯿﺪ. ﺟﺎﻣﺪات ﺧﻄﺮﻧﺎك ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس آب ﮔﺎزﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب اﯾﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

بخش 4.1: مواد جامد قابل اشتعال، مواد خود واکنش‌گر و مواد منفجره حساس‌زدا جامد.
بخش 4.2: مواد در معرض احتراق خود به خود.
بخش 4.3: موادی که در تماس با آب گازهای قابل اشتعال منتشر می کنند.

مواد اکسیدشونده با توجه به این امر که خیلی سریع باعث اشتعال میشود نیز جزء کالای خطرناک نیز بسته بندی میشود.

5- ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

بسته‌بندی این نوع کالاها به علت سریع‌الاشتعال بودن، باید محتویات درونی آن‌ها را علیه تمام منابع آتش‌زای خارجی حفاظت نماید.

  • 5.1 ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه: ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻌﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻧﯿﺘﺮات آﻣﻮﻧﯿﻮم و ﻧﯿﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ.
  • 5.2 ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﺎی آﻟﯽ: اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ‌ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد را دارﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﺑﻨﺰوﯾﻞ ﭘﺮوﮐﺴﺎﯾﺪ و ﻣﺘﯿﻞ اﺗﯿﻞ ﮐﺘﺎن ﭘﺮوﮐﺴﺎﯾﺪ.
مواد سمی و مواد عفونی حزء کالا های خطرناک می باشند

6- ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ

  • 6.1 ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ: ﻣﻮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺻﻮرت ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن، اﺳﺘﻨﺸﺎق و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮات دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ در ﻣﺠﺎورت آﺗﺶ از ﺧﻮد ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
  • 6.2 ﻣﻮاد ﻋﻔﻮﻧﯽ: ﻣﻮاد ﻋﻔﻮﻧﯽ، ﻣﻮاد ﺣﺎوی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری‌زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
مواد رادیواکتیو به دلیل فوق العاده خطرناک بودن حتما باید با احتیاط حمل شوند

7- ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ

یکی دیگر از انواع کالای خطرناک ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ است. مواد رادیواکتیو ﺑﻪ ﻣﻮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺟﺴﺎم، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداری آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺟﻮد است.

مواد خورنده

8- ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه (اسیدها)

ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺎفت‌های زﻧﺪه، از ﻃﺮﯾﻖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﻌﯿﺪن ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﺨﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات، ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺣﺘﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ: اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ

انواع کالای خطرناک

9- ﺳﺎیر موراد

یکسری از انواع کالای خطرناک ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻄﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ دسته‌های دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. مثل آهنربا، باتری، محصولات پلیمری، یخ خشک.

گروه‌های بسته‌بندی

برخی از کالاهای خطرناک بسته به درجه خطری که برای افراد و تجهیزات دارند در یکی از 3 گروه بسته بندی قرار می‌گیرند:

گروه بسته‌بندی 1: موادی که خطر بالایی دارند.
گروه بسته‌بندی 2: موادی که خطر متوسطی دارند.
گروه بسته‌بندی 3: موادی که خطر کم دارند.

کالای خطرناک چیست؟

کالای خطرناک در حمل هوایی که با نام DG هم شناخته می‌شود به دسته کالاهایی اطلاق می‌شود که به دلایلی مانند اشتعالزا یا ناپایدار بودن ممکن است. سلامت مسافران هواپیما یا بار و حتی خود هواپیما را به خطر بیندازد. حمل این کالاها باید با رعایت استانداردهای ایمنی پرواز و از طریق بار یا کارگو انجام شود.

آیا حمل کالای خطرناک غیرقانونی است؟

خیر کالای خطراک صرفا در مورد شیوه حمل شامل ضوابط و مقرراتی است و منعی برای حمل و تجارت آن وجود ندارد.

چگونه می توان از کالای خطرناک را حمل کرد؟

شما به راحتی از طرق تماس تلفنی یا از طریق پیام توسط واتس‌اپ یا ایمیل می توانید درخواست خود را به شرکت همراه دژ ایرانیان اعلام کنید.

سرویس حمل کالاهای خطرناک از خدمات بسیار ویژه و تخصصی شرکت همراه دژ است. با توجه به حساس بودن این نوع کالاها، حمل آنها از طریق هوایی نیاز به دقت به‌خصوصی دارد. این مجموعه مفتخر است با سابقه طولانی و همکاری با نیروهای متخصص و همچنین دارا بودن مجوز حمل هوایی از سازمان هواپیمایی کشور، این خدمت را با کیفیتی متفاوت و همسو با نیاز مشتریان ارائه دهد.

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات بیشتر لطفا  با ما تماس بگیرید.

02162015000

لطفا به مطلب زیرامتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *