انواع کالای خطرناک

کالا خطرناک

ﮐﺎﻻی ﺧﻄﺮﻧﺎك  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎرﮔﯿﺮي، ﺗﺨﻠﯿﻪ و نگهداری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻔﺠﺎر و آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد، اﻣﻮال و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ایجاد خطر نمایند. انواع ﮐﺎﻻی ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻧﻮع ﺧﻄﺮﺷﺎن ﺑﻪ 9 ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

 1. Explosives ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه
 2. Gases ﮔﺎزﻫﺎی قابل اشتعال
 3. Flammable Liquids  ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل
 4. Flammable Solids اجسام ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل
 5. Oxidizing Substances ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
 6. Toxic & Infectious Substances ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﻣﻮاد ﻋﻔﻮﻧﯽ
 7. Radioactive Material ﻣﻮاد رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ
 8. Corrosive اسیدها
 9. Miscellaneous Dangerous Goods ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ دیگر مانند آهنربا، باطری، محصولات پلیمری، یخ خشک
مواد منفجره

دسته اول: ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه

ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در اﺛﺮ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ که شامل موارد زیر می شود

 • ﺑﺎروت

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه، ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ و ﭼﺎﺷﻨﯽ TNT:ﻧﻤﻮﻧﻪ

 • ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ  ﻧﯿﺘﺮات ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﻧﯿﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه، ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر دارﻧﺪ. وﻟﯽ ﻗﺪرت اﻧﻔﺠﺎرﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﺑﻤﺐ ﻫﺎ، ﻧﺎرﻧﺠﮏ، ﻣﻬﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ

 • ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻔﺠﺎر، ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪه از ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻣﻮاد آﺗﺶ ﺑﺎزي ﻫﺎ

 • ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻠﺮورﻫﺎ

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽ ﺳﻮزﻧﺪ و دود ﻏﻠﯿﻈﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، وﻟﯽ ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﺻﻼ ً ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 • ﺳﻮزاﻧﻨﺪهﻫﺎ

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮﺧﺘﻦ، ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ

 • ﻣﻬﻤﺎت

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺠﺎورت ﺷﻌﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮم و ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﻧﺒﻮه در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﮔﺮوه از  ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه، ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 • ﻣﻮاد آﺗﺶ زا

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﯾﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ در ﺑﺮدارﻧﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﻌﺮض ﺷﻌﻠﻪ ﯾﺎ ﺣﺮارت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ  ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ

 • ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺧﻄﺮات رادﯾﻮﻟﮋﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮارت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر، ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪه از ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 • ﭘﻮدر ﻓﻠﺰات

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﭘﻮدر ﻓﻠﺰاﺗﯽ ﭼﻮن ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﯾﺎ ﭘﻮدر روي دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد

گاز ها

دسته دوم: گازهای قابل اشتعال یا سمی

ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك اﯾﻦ ﮐﻼس ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ و ﯾﺎ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 • ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

ﺑﻪ ﮔﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻮا ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﺗﺶ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي آﺗﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎزﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽتوان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد LPG و LNG ﺗﻮان ﻫﯿﺪروژن، اﺳﺘﯿﻠﻦ،

 • ﮔﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ

ﺑﻪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺴﻤﻮﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﺎزﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﯿﺘﺮوژن، دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده، ﻫﻠﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺎزﻫﺎي اﯾﻦ دسته ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن و دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ

 • ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﯽ

ﮔﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺳﻤﯽ داراي ﺧﻮاص دﯾﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل، اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ را ﻫﻢ دارﻧﺪ. ﮔﺎزﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺘﯿﻞ ﺑﺮوﻣﯿﺪ، ﮔﺎز اﻣﻮﻧﯿﺎك، ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و دي اﮐﺴﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮر

مایعات قابل اشتعال

دسته سوم: ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل از ﺧﻮد ﺑﺨﺎراﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺎرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﺧﻞ ﻫﻮا در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.

جامدات قابل اشتعال

دسته چهارم: ﺟﺎﻣﺪات ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮادي ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺣﺘﺮاق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ آب از ﺧﻮد ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻧﯿﺘﺮوﺳﻠﻮﻟﺰ، ﻓﺴﻔﺮﻫﺎ، ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻫﺎ و اﺳﯿﺪ ﭘﯿﮑﺮﯾﮏ

ﺟﺎﻣﺪات ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮاق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ: ذﻏﺎل، ﭘﻨﺒﻪ و ﻓﺴﻔﺮ ﺳﻔﯿﺪ. ﺟﺎﻣﺪات ﺧﻄﺮﻧﺎك ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس آب ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب اﯾﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻓﺴﻔﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ

مواد اکسیدشونده

دسته پنجم: ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

 • ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻌﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻧﯿﺘﺮات آﻣﻮﻧﯿﻮم و ﻧﯿﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ

 • ﭘﺮ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ

اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد را دارﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﺑﻨﺰوﯾﻞ ﭘﺮوﮐﺴﺎﯾﺪ و ﻣﺘﯿﻞ اﺗﯿﻞ ﮐﺘﺎن ﭘﺮوﮐﺴﺎﯾﺪ

مواد سمی

دسته ششم: ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ

 • ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ

ﻣﻮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺻﻮرت ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن، اﺳﺘﻨﺸﺎق و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺟﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮات دﯾﮕﺮي ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ در ﻣﺠﺎورت آﺗﺶ از ﺧﻮد ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﯽ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 • ﻣﻮاد ﻋﻔﻮﻧﯽ

ﻣﻮاد ﻋﻔﻮﻧﯽ، ﻣﻮاد ﺣﺎوي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿ ﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻨﻨﺪ.

انواع کالای خطرناک

دسته هفتم: ﻣﻮاد رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ

ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داراي ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺟﺴﺎم، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

مواد خورنده

دسته هشتم: ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه (اسیدها)

ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘ ﻬﺎي زﻧﺪه، از ﻃﺮﯾﻖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﻌﯿﺪن ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﺨﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات، ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺣﺘﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ: اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ

دسته نهم: ﺳﺎیر مواد که کالای خطرناک هستند

ﮐﺎﻻی ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻄﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ دسته های دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. مثل آهنربا، باطری، محصولات پلیمری، یخ خشک.

کالای خطرناک چیست؟

کالای خطرناک در حمل هوایی که با نام DG هم شناخته می‌شود به دسته کالاهایی اطلاق می‌شود که به دلایلی مانند اشتعالزا یا ناپایدار بودن ممکن است سلامت مسافران هواپیما یا بار و حتی خود هواپیما را به خطر بیندازد. حمل این کالاها باید با رعایت استانداردهای ایمنی پرواز و از طریق بار یا کارگو انجام شود.

چگونه می توان از خدمت حمل کالای خطرناک بهرمند گردید؟

شما به راحتی از طرق تماس تلفنی یا از طریق پیام توسط واتس اپ ویا ایمیل می توانید درخواست خود را به شرکت همراه دژ ایرانیان اعلام کنید.

سرویس حمل کالاهای خطرناک از خدمات بسیار ویژه و تخصصی شرکت همراه دژ است. با توجه به حساس بودن این نوع کالاها، حمل آنها از طریق هوایی نیاز به دقت به‌خصوصی دارد. این مجموعه مفتخر است با سابقه طولانی و همکاری با نیروهای متخصص و همچنین دارا بودن مجوز حمل هوایی از سازمان هواپیمایی کشور، این خدمت را با کیفیتی متفاوت و همسو با نیاز مشتریان ارائه دهد.

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات بیشتر لطفا  با ما تماس بگیرید.

02162015000

لطفا به مطلب زیرامتیاز دهید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.